ZAWIADOMIENIE -  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW !!!

LINK DO POBRANIA

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa "PRACA" w Iławie, Okulickiego 1A

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg na sprzedaż odrębnej  własności lokalu mieszkalnego
Nr 38 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ulicy BACZYŃSKIEGO Nr 2 w Iławie

 

  1. Opis lokalu :

- adres BACZYŃSKIEGO  2

- nr lokalu mieszkalnego - 38

- kondygnacja  III piętro

- pow. użytkowa 62,46 m2 (M-4)

- pow. piwnicy – 4,60 m2

- cena wywoławcza za 1m2 p.u. 2.131,00  zł/ m2 p.u.

  1. Warunki jakie musi spełnić Nabywca:

   -   dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty w terminie 40 dni od daty przetargu  pod      rygorem przepadku wadium

       -   minimalne postąpienie wynosi 10  zł /m2 p.u.

  1. Przetarg nieograniczony na sprzedaż odrębnej własności w/w lokalu odbędzie się dnia 28.03.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni pok. Nr   102,
    po wpłaceniu przez zainteresowanego do dnia 28.03.2019r. do godz. 9:00 włącznie wadium w wysokości 3.000,00 zł. Wadium należy wpłacać do kasy Spółdzielni .

3.1 Uczestnicy przetargu zobowiązani są do dokonania zgłoszenia uczestnictwa
w przetargu, przedłożenia dowodu wpłaty wadium, złożenia dokumentów uprawniających do reprezentowania oraz wypełnienia oświadczenia do przetargu, najpóźniej
do godz. 9:30 w dniu przetargu w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w pok. Nr 110 w siedzibie Spółdzielni ul. Okulickiego 1A w Iławie

 

  1. Inne informacje:

4.1  Udostępnienie lokalu dla zainteresowanych w dniu  25.03.2019          r.
( PONIEDZIAŁEK ) 
w godz. 15.00 - 17.00 – zgłoszenia chętnych do biura Administracji Os. „PODLEŚNE” POK. Nr 1   tel. 89 649-93-04.

4.2 Przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego na nabywcę nastąpi
w    ciągu 30 dni od wpłaty całości wylicytowanej kwoty na konto Sp-ni . Opłaty notarialne oraz wieczystoksięgowe ponosi Nabywca.

4.3 Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na Nabywcę jest niezgłoszenie się osób, którym przysługuje roszczenie do Sp-ni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do dnia sporządzenia aktu ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu.

  • Wydanie lokalu Nabywcy nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia aktu notarialnego.

               Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze S.M.L- Wł. "Praca" w Iławie, ul. Okulickiego 1A, p. 110
lub pod nr tel. 89- 649-93-03.

 

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń
w budynku Sp-ni w dniu 20.03.2019r.